Основна мета нашого проекту - вивчення можливостей використання штучних гнізд, як рефугіумів для відновлення та підтримання популяцій комах в Ольшаницькому кар’єрі, знайомство населення з цікавим світом тварин діючого кар’єру. Крім того, ми сподіваємся, що у подальшому, після завершення розробки кар’єру, результати нашого проекту допоможуть суттєво прискорити відновлення даної екосистеми. На основі отриманих даних будуть розроблені рекомендації щодо використання цих споруд як можливих рефугіумів в подібних екосистемах, та визначення найбільш сприятливих місць для їх розміщення.The main objective of our project is to study the possibilities of using artificial nests as refugiums for the restoration and maintenance of insect populations in the Olshanitsky quarry, and for the acquaintance of the local people with an interesting world of animals in an active quarry. In addition, we hope that in the future, after the development completion of the quarry, the results of our project will help to accelerate the restoration of this ecosystem significantly. Based on the obtained data, recommendations for the use of these structures as possible refugiums in similar ecosystems and the identification of the most favorable locations for their placement will be developed.

Lecture at the university

On September 19, we held another lecture for the first year students of the ESC "Institute of Biology and Medicine".

Devamını oku
19Eyl

Лекція в університеті

19 вересня для студентів 1 курсу ННЦ «Інститут біології та медицини» ми провели ще одну лекцію.

Devamını oku
19Eyl

Brochure

The project is over and, at the end, we managed to issue a brochure "Insect house - wildlife shelter".

Devamını oku
19Eyl

Брошура

Проект закінчується і під його кінець нам вдалося видати брошуру «Оселя для комах — прихисток для дикої природи».

Devamını oku
19Eyl

Lectures in schools

Today we visited the Slavic Gymnasium and Gymnasium №267 in Kyiv

Devamını oku
17Eyl

Лекції у школах

Сьогодні ми відвідали Слов’янську гімназію та гімназію №267 м. Києва

Devamını oku
17Eyl

Gratitude to volunteers

From the guides of the project our team received cups with the logo of the competition. And we decided to give them to volunteers who helped us at different stages.

Devamını oku
13Eyl

Подяка волонтерам

Наша команда отримала від керівництва проекту чашки із логотипом конкурсу. І ми вирішили подарувати їх волонтерам які допомагали нам на різних етапах.

Devamını oku
13Eyl
01Eyl
01Eyl
31Ağu
31Ağu

Animal world of a quarry

Butterflies of a quarry

Devamını oku
25Ağu
25Ağu

Animal world of a quarry

We continue introducing to you the animal world of the Olshanitsky quarry

Devamını oku
23Ağu

Тваринний світ кар'єру

Ми продовжуємо знайомити вас із тваринним світом Ольшаницького кар'єру

Devamını oku
23Ağu
18Ağu
18Ağu

Pleasant news

We continue to bear fruit from our educational activities.

Devamını oku
15Ağu

Приємна новина

Наша просвітницька діяльность продовжує приносити свої плоди.

Devamını oku
15Ağu

Presentation of the project in the Pyryatyn district

Using the opportunity we made a presentation of the project for participants of the Pyryatyn Ecological Expedition.

Devamını oku
07Ağu

Презентація проекту в Пирятинському районі

Користуючись нагодою ми зробили презентацію проекту для учасників Пирятинської екологічної експедиції.

Devamını oku
07Ağu

Animal World of The Quarry - 2

We continue exploring the animal world of Olshanytskyi quarry.

Devamını oku
05Ağu

Тваринний світ кар’єру – 2

Продовжуємо знайомитись із тваринним світом Ольшаницького кар’єру.

Devamını oku
05Ağu

Checking the population density of the bug hotels - 3

In mid-July we again visited the quarry to check the intensity of the settlement.

Devamını oku
28Tem

Перевірка заселеності осель – 3

В середні липня ми знову відвідали кар'єр з метою перевірки інтенсивності заселення.

Devamını oku
28Tem

Presentation of the project in Kaniv Nature Reserve

Taking advantage of the opportunity, we made a presentation of the project for the first year students of the Taras Shevchenko National University of Kyiv

Devamını oku
23Tem

Презентація проекту у Канівському природному заповіднику

Користуючись нагодою ми зробили презентацію проекту для студентів першого курсу КНУ ім. Т.Шевченка.

Devamını oku
23Tem

Visit of jury members

On June 23, there were a meeting with jury members and a journey to the quarry

Devamını oku
09Tem

Візит членів журі

23 червня відбулась зустріч з членами журі та подорож до кар'єру

Devamını oku
09Tem

Checking the population density of the bug hotels - 2

At the end of June, we checked how artificial nests continue to be inhabited.

Devamını oku
02Tem

Перевірка заселеності осель – 2

В кінці червня перевірили, як продовжують заселятися штучні гнізда.

Devamını oku
02Tem

Bug hotels are becoming more popular

Our educational activities, in the framework of the project, gave the first results - there was a proposition to set up a bug hotel in the botanical garden.

Devamını oku
28Haz

Оселі для комах набирають популярність

Наша просвітницька діяльність, в рамках проекту, дала перші результати – надійшла пропозиція встановити оселю для комах в ботанічному саду.

Devamını oku
28Haz
21Haz

Тваринний світ кар'єру.

Тонкохвіст елегантний

Devamını oku
21Haz

Animal world of a quarry.

Interesting observations

Devamını oku
19Haz

Тваринний світ кар'єру.

Цікаві спостереження

Devamını oku
19Haz

Animal world of a quarry.

We decided to share the wonderful world that surrounds us in the quarry

Devamını oku
18Haz

Тваринний світ кар'єру.

Ми вирішили поділитися дивовижним світом, який оточує нас в кар'єрі.

Devamını oku
18Haz

Discussion with volunteers

On the June 9th there was a meeting with volunteers at the NNP "Pyryatynsky".

Devamını oku
16Haz

Дискусія з волонтерами

9 червня відбулася зустріч з волонтерами у НПП «Пирятинський».

Devamını oku
16Haz

Checking the population density of the bug hotels - 1

We visited the quarry to find out the results of the settlement of insect habitats.

Devamını oku
09Haz

Перевірка заселеності осель – 1

Ми відвідали кар’єр, щоб дізнатися результати заселення осель для комах.

Devamını oku
09Haz

Conference

On Sunday, our team participated in the Ukrainian Ecological Scientific and Practical Conference "ХІІІ Pyriatyn Ecological Readings"

Devamını oku
26May

Конференція

У неділю наша команда брала участь у Всеукраїнській екологічній науково-практичній конференції «ХІIІ Пирятинські екологічні читання»

Devamını oku
25May

Booklet

Finally it's ready.

Devamını oku
24May

Буклет

Нарешті він готовий.

Devamını oku
24May

Artistic competition

On Saturday we again met with pupils of the biological club of the KPCY.

Devamını oku
18May

Художній конкурс

У суботу ми знову зустрічалися зі школярами біологічного гуртка КПДЮ.

Devamını oku
18May

Housewarming of the six-legged inhabitants.

Within a week the insects not only learned about our dwelling but also managed to settle in.

Devamını oku
27Nis

Новосілля шестиногих мешканців.

За тиждень комахи не лише дізналися про нашу оселю але й встигнули її заселити.

Devamını oku
27Nis

Settlement of the bug hotels: Part 3.

On Sunday, we were in the Olshanytskyi quarry again for the final installation of insect houses.

Devamını oku
26Nis

Встановлення осель: частина 3.

У неділю ми знову були в Ольшаницькому кар’єрі для остаточного встановлення будиночків для комах.

Devamını oku
26Nis

Settlement of the bug hotels. Part 1

The pallets are collected, the material is prepared - we set off to the quarry

Devamını oku
16Nis

Встановлення осель. Частина 1

Піддони зібрані, матеріал підготовлений - ми вирушаємо в кар'єр.

Devamını oku
16Nis

Filling for the bug hotels: preparation

Collection of natural substrate for filling of the constructions

Devamını oku
13Nis

Наповнювач для оселі: заготівля

Збір природного субстрату для заповнення конструкцій

Devamını oku
13Nis

Help from the volunteers: filling for a bug hotel 2

There was a successful trip to the park with well-knit collective

Devamını oku
12Nis

Допомога волонтерів: наповнювачі для оселі 2

Відбулась вдала поїздка до дружнього парку.

Devamını oku
12Nis

Transportation of the pallets for bug hotels

Finally, spring came to our locality.

Devamını oku
11Nis

Транспортування піддонів для створення осель для комах

Нарешті прийшла весна і в нашу місцевість.

Devamını oku
11Nis

Filling for a bug hotel: purchase

We started to purchase the necessary materials for the bug hotel.

Devamını oku
10Nis

Наповнювач для оселі: закупівля

Ми почали закуповувати необхідні для осель матеріали.

Devamını oku
10Nis

Help from the volunteers: filling for a bug hotel

Preparation of filling for a bug hotel is probably the most labor-intensive preparatory part of our project.

Devamını oku
26Mar

Допомога волонтерів: наповнювачі для оселі

Підготовка наповнювачів для оселі є, мабуть, найбільш трудомісткою підготовчою частиною нашого проекту.

Devamını oku
26Mar

Help from the volunteers: a carcass of an insect home

To create an insect home we need to prepare a large number of different materials.

Devamını oku
19Mar

Допомога волонтерів: каркас оселі для комах

Для створення оселі для комах нам необхідно заготовити велику кількість різноманітних матеріалів.

Devamını oku
19Mar

Наш досвід

Частина друга.

Devamını oku
15Mar

Our experience

Part one. In recent years, we are actively engaged in projects related to the creation of insect habitats.

Devamını oku
14Mar

Наш досвід

Частина перша. Останні роки ми активно займаємось проектами пов’язаними зі створенням осель для комах.

Devamını oku
14Mar

Not a stone desert

The first acquaintance with the Olshansky quarry took place in 2012 as part of the project "Volatile of Olshanytskyi quarry".

Devamını oku
04Mar

Не кам'яна пустеля

Перше знайомство з кар'єром Ольшаницький у нас відбулося ще в 2012 році в рамках проекту «Крилаті тварини Ольшаницького кар'єру».

Devamını oku
04Mar

Our team

Hi everyone! We would like to introduce our team and tell you about what unites us.

Devamını oku
23Şub

Наша команда

Привіт всім! Ми хотіли б познайомити вас з нашою командою і розповісти про те, що нас об'єднує.

Devamını oku
23Şub

Nature needs help

In modern conditions of global anthropogenic impact on ecosystems occur plowing of the steppes, tree felling, intensive building, etc. Insects that inhabit dry stems of plants, moves of bugs-xylophages and woodpeckers, often lack habitual nesting places and their number decreases. Compensation for such anthropogenic impact can be achieved by creating artificial nests using hollow and soft inside stems of plants (cane, raspberry, elderberry, etc.), wooden logs with drilled holes,

Devamını oku
12Şub

Природа потребує допомоги

У сучасних умовах глобального антропогенного впливу на екосистеми відбувається розорювання степів, вирубування дерев, інтенсивна забудова та ін. Комахи, які заселяють сухі стебла рослин, ходи жуків ксилофагів та деревоточців, часто позбавлені звичних місць гніздування і їхня чисельність зменшується. Компенсувати такий антропогенний вплив можна створюючи штучні гнізда із порожнистих та м’яких всередині стебел рослин (очерету, малини, бузини та ін.) та дерев’яних колод із просвердленими отворами...

Devamını oku
12Şub