Společenskovědní část výzkumu zajišťují dvě antropoložky. Neúnavně křižují obce Predmier a Bytča, aby zjistily co nejvíc o vztahu místních k prostoru štěrkovny. Ve volných okamžicích stejně neúnavně testují produkci místních zmrzlináren.

Mgr. Radoslava Krylová (antropoložka, environmentalistka)
Zabývá se tzv. městskou divočinou z pohledu společenských věd, sociálními aspekty zahrádkářských kolonií v ČR i v zahraničí, veřejným prostorem a participací veřejnosti.

Mgr. Anežka Pelikánová (antropoložka)
Zabývá se sociálním vyloučením, blízká je jí mezioborová spolupráce. Metody: rozhovor, participativní techniky, mentální mapování. Tč. na mateřské dovolené.
----
The social sciences part of our research is provided by two anthropologists. Tirelessly cross the villages of Predmier and Bytča to find out as much as possible about the relationship of the local people to the gravel site. In the free time, they are tirelessly tasting the production of local ice cream parlors.

Mgr. Radoslava Krylová (anthropologist and environmentalist)
She is researching so-called urban wildescapes from the point of view of social sciences, social aspects of allotment gardens in the Czech Republic and abroad, public space and public participation.

Mgr. Anežka Pelikánová (anthropologist)
She is researching in the field of social exclusion, her research is close to interdisciplinary cooperation. Methods: interview, participatory techniques, mental mapping. Currently on maternity leave.