V lokalitě štěrkopískovny Bytča - Predmier kombinuje náš tým metody a přístupy společenských, biologických a krajinářských věd do jednoho provázaného celku. Ten pak umožňuje spojovat zájmy a potřeby různorodých stakeholderů i přírodních ekosystémů; hledáme cesty, jak zde rozvíjet biodiverzitu a hledáme potenciál pro místní komunitu.
V případě společenských věd se zabýváme konfliktem ve využívání prostoru a s tím související nejasně vymezenou zodpovědností za prostor, zajímají nás mýty o zdejší vodní ploše.
V biologické části zkoumáme místní faunu a flóru; a jejich vztah k prostředí. Zaměřili jsme se především na ochranu početné kolonie břehulí a obnovu stanovišť pro obojživelníky ve výpěrkovištích. Za zásadní pro obojživelníky považujeme ponechání rákosin. Identifikujeme zde také invazivní druhy a navrhujeme pro ně opatření.
Krajinář se zase zajímá o majetkoprávní vztahy; diskutuje současný rekultivační návrh.
Syntézou všech poznatků vzniká celková mapa příležitostí, která potřeby člověka a přírody prolíná. Z navrhovaných opatření uveďme například pozorovatelnu pro břehule, pláž poblíž obce, ptačí ostrov, obnovu mokřadních křovisek či plovoucí ostrůvky a rozvolněné břehové linie.