1. Tekliflerin Teslim Edilmesi

Quarry Life Award internet sitesine (https://tr.quarrylifeaward.com/) Proje Teklifinizi teslim ederek HeidelbergCement’in Quarry Life Awards programına katılmak için başvuru yapmış olursunuz. Böylelikle ilgili Hüküm ve Koşulları kabul ederek aşağıda açıklanan Hüküm ve Koşullar kapsamında Yarışmaya katılacağınızı onaylarsınız.

2. Tanımlar

“Kategoriler”, projelerin uygulanması gereken konu gruplarıdır. Araştırma sınıflandırmasındaki projelerin kategorileri, taşocağı sınırlarının ötesindeki biyoçeşitlilik yönetimi, habitat ve türlerin araştırılmasıdır. Toplum sınıflandırmasındaki proje kategorileri ise biyoçeşitlilik ve eğitim, taşocaklarının ve yerel toplumların birleştirilmesi ve öğrenci sınıfı projesidir.

 “Yarışma”, Quarry Life Awards için düzenlenen Ulusal Yarışma ve Uluslararası Yarışma anlamına gelmektedir.  

“Yarışmacı(lar)”, tek bir teklif kapsamında yer alan ve Yarışmaya dahil olan bir kişi veya kişi grubudur.

“Maddi Katkı”, Yarışmanın araştırma aşaması ile ilgili masrafları kısmen karşılamak için HeidelbergCement tarafından yapılan maddi katkıdır. Her bir Ulusal Yarışma kapsamındaki Ulusal Ödül Koordinatörü, ilgili tutarın Yarışmacıya ödenmesinden sorumlu olacaktır. Bahse konu tutar, HeidelbergCement’in takdirinde olacaktır.

“Uluslararası Yarışma”, 8. Maddede belirtilen yarışmayı ifade eder.

“Uluslararası Talihliler”, Uluslararası Yarışmayı kazanan Yarışmacılardır (11.2 sayılı Maddede açıklandığı üzere 6 kategori talihlisi ve 1 birincilik ödülü sahibi).  

“HeidelbergCement”, HeidelbergCement AG unvanlı şirkettir (Berliner Straße 6, 69120 Heidelberg, Almanya).

“Jüri”, işbu Hüküm ve Koşulların 7. Maddesinde tanımlandığı üzere uluslararası jüriyi veya ulusal jürilerden birini ifade etmektedir.  

“Ulusal Yarışma”, 6. Maddede açıklandığı üzere her bir ülke veya ülke grubuna (varsa) yönelik yarışmadır.

“Ulusal Talihliler”, Ulusal Yarışmanın araştırma ve toplum sınıflandırmalarında 1. ve 2. olan yarışmacıları ifade etmektedir.  

“Katılım Projeleri”, ulusal Jüriler tarafından Araştırma aşamasına geçmek üzere seçilen En İyi Altı Teklif projesidir.

“Ödül(ler)”, Ulusal Talihliler ile Uluslararası Talihlilere verilen maddi ödüldür.

 “Proje Teklifleri”, Yarışma için Yarışmacılar tarafından verilen ilk proje teklifleridir (“Nasıl Katılım Sağlanır?” başlıklı bölümde açıklandığı üzere).

 “Proje Raporları”, Proje Teklifleri ülkelerindeki En İyi Altı Teklif olarak seçilen Yarışmacıların ibraz ettikleri nihai proje raporlarıdır (“Nasıl Katılım Sağlanır?” başlıklı bölümde açıklandığı üzere).

“Araştırma Aşaması” Katılımcı Proje olarak seçilen Yarışmacının kendi Proje Teklifi fikrini uygulamaya başlayabileceği süredir. Araştırma Aşaması Ocak 2018 ve 20 Eylül 2018 tarihleri arasındadır.

 “Sınıflandırma”, proje konusu kategorilerinden oluşan bir gruptur. 2018 basımında araştırma sınıflandırması ve toplum sınıflandırması olmak üzere iki kategori sınıflandırması tanımlanmıştır.

 “Hüküm ve Koşullar”, işbu belgede açıklanan hüküm ve koşullardır.

“En İyi Altı Teklif”, 7.7 sayılı Maddede tanımlanan anlama gelmektedir.

 “Taşocağı” veya “Taşocakları”, HeidelbergCement veya Yarışmaya katılan herhangi bir bağlı kuruluşu tarafından sahip olunan bir arazi veya sahaları ifade etmektedir.  

3. Uygun Şartlara Sahip Olunması

3.1 Yarışmacılar kişisel olarak ya da ekipler halinde Yarışmaya katılabilirler.

(a) Ekipler, yalnızca bir Ulusal Yarışmayı seçmeli ve bir baş irtibat yetkilisi belirlemelidir. Tüm ekipler, işbu Hüküm ve Koşullar doğrultusunda uygun şartlara sahip olmalıdır.

(b) Kişiler, yalnızca bir Ulusal Yarışmayı seçmeli ve kendileri olarak ya da bir ekibin üyesi olarak sadece bir kez giriş yapmalıdırlar.

(c) Kişiler ve ekipler iki yarışmaya birden katılamaz.

3.2 Üçüncü şahıs dernekler ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapılmasına izin verilmektedir; ancak bu işbirliği, proje teslim edilirken açıklanmalıdır.  

3.3 HeidelbergCement çalışanlarının ve HeidelbergCement’in iştiraklerinin bünyesindeki çalışanların yarışmaya katılmalarına izin verilmemektedir.  

4. Proje Teklifleri ve Proje Raporları  

4.1 Proje Teklifleri (i) Ocak 2018 – Eylül 2018 tarihleri arasında yapılabilmeli; (ii) ulusal Jüri seçimi için 20 Kasım 2017 tarihine kadar teslim edilmeli ve (iii) “Nasıl Katılım Sağlanır?” başlıklı bölümde yer alan talimatlara uygun olmalıdır.

4.2 Kişi(ler) veya ekipler, yarışma başlamadan önce devreye alınan ya da uygulamaya konan bir biyoçeşitlilik projesi üzerinde hali hazırda çalışıyorlarsa mevcut bir proje ile Yarışmaya katılamazlar. Ancak aynı proje, biyoçeşitlilik hususunu da içermek için 2018 yılında sonradan genişletilir veya geliştirilirse bu yeni husus, HeidelbergCement’in yegane takdiri doğrultusunda Yarışmaya kabul edilebilir.

4.3 Ulusal Jüriler teslim edilen tüm Proje Tekliflerini ve Proje Raporlarını inceleyecek olup, işbu Hüküm ve Koşullara uygun olmayan teklifler tamamen HeidelbergCement’in takdirine bağlı olarak diskalifiye edilebilir.

5. Nasıl Katılım Sağlanır?

5.1 “Nasıl Katılım Sağlanır?” başlıklı bölüm, buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz Quarry Life Awards talimatlarını içermektedir.

5.2 HeidelbergCement “Nasıl Katılım Sağlanır?” başlıklı bölümde yer alan talimatları Yarışma boyunca muhafaza etmektedir; ancak mevcut kuralların değiştirilmesi, uyarlanması veya kaldırılması ya da yeni kuralların uygulanması gerekebilir. Bu nedenle HeidelbergCement, “Nasıl Katılım Sağlanır?” başlıklı bölümde yer alan talimatları gerekli görüldüğü takdirde değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Yarışmacıların uygunluğu güvence altına almak için tekliflerini teslim etmeden önce “Nasıl Katılım Sağlanır?” başlıklı bölümde yer alan talimatları kontrol etmeleri önemlidir.

6. Ulusal Yarışmalar

6.1 Her bir Yarışmacı, yalnızca bir (1) Ulusal Yarışmaya katılabilir.

6.2 Her bir Taşocağı katılımcısının belirli bir Ulusal Yarışma kapsamında olduğu açıklanacak olup, her bir Proje Teklifi, yalnızca bir (1) Ulusal Yarışma kapsamında bir Taşocağına atıfta bulunmalıdır.

6.3 Yarışmacının/Yarışmacıların bir Proje Teklifini teslim ettikleri Ulusal Yarışma, Proje Teklifine konu Taşocağına göre belirlenmektedir.

6.4 Ulusal Talihliler, o ülkenin Ulusal Jürisi tarafından belirlenecektir.

6.5 Ulusal Yarışmalar, birkaç ülkeyi tek bir (1) yarışmada bir araya getirebilir. Ödüller için HeidelbergCement farklı ülkelerdeki birkaç Taşocağını tek bir (1) Ulusal Yarışmada bir araya getirebilir.  Ödüller, Ulusal Yarışma kapsamındaki her bir ülkeden ziyade yalnızca Ulusal Yarışma kapsamında verilecektir.

7. Jüriler

7.1 Her bir Ulusal Yarışmanın talihlilerini belirlemek her bir Ulusal Jürinin görevidir.  

7.2 Karar verilirken Jüri, “Nasıl Katılım Sağlanır?” başlıklı bölümde açıklanan Sınıflandırma, Kategoriler ve “Değerlendirme” talimatlarına uygun hareket edecektir; ancak Jüri, bu talimatları göz ardı ederek uygun bulduğu diğer hususlara yönelebilir.

7.3 Ulusal ve uluslararası Jüriler, tamamen HeidelbergCement’in tasarrufunda olacak şekilde HeidelbergCement tarafından görevlendirilecek, değerlendirilecek ve gerekli görüldüğü takdirde değiştirilecektir.

7.4 Her bir Ulusal Yarışma için ulusal bir Jüri bulunacaktır. Ulusal Jüri üyeleri, bölgesel habitatlar ve türlere özgü konularda bilgi sahibi biyoçeşitlilik uzmanlarını, ticari bir bakış açısı ile HeidelbergCement müdürlerini ve HeidelbergCement’in görevlendirmeye karar verdiği diğer kişileri içerebilir. Ulusal Jüri üyeleri hem yerel dil hem de İngilizce dil becerilerine sahip olacaktır.

7.5 Uluslararası Yarışma için Uluslararası Talihlileri seçenek bir uluslararası Jüri bulunacaktır.

7.6 Her bir Jüri, değerlendirmelerinde uygulamak istediği yöntem ve prosedürleri seçebilecektir. Jüri, uygun gördüğü şekilde karar alma özgürlüğüne sahip olacaktır. Yönerge ve talimatlar her bir Jüriye verilecek olup, Jüriler bu yönerge ve talimatlara uymakla yükümlü değildir.

7.7 Her bir Ulusal Jüri, Aralık 2017 tarihinde Araştırma Aşamasına geçmesi onaylanan en iyi altı Proje Teklifini seçecektir (“En İyi Altı Teklif”). En İyi Altı Teklif, proje maliyetleri bakımından Maddi Katkıdan faydalanmaya hak kazanacaktır. En İyi Altı Teklifin tamamına aynı ay içerisinde bildirimde bulunulacaktır.

7.8 Her bir Jüri, Sonbahar 2018’de her bir Sınıflandırmadaki 1. ve 2. Ödülleri, Ulusal Yarışmanın en iyi projesi ve en iyi ikinci projesi olduğunu düşündüğü kişilere ya da ekiplere verecektir. Yalnızca 7.7 sayılı bölüm kapsamında araştırma çalışmasına kabul edilen teklifler bu aşamada değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

8. Uluslararası Yarışma

8.1 Ulusal Yarışmanın En İyi Altı Teklifi, Uluslararası Yarışmaya katılabilmek için Proje Teklifini ayrıca İngilizce dilinde ibraz etmelidir (hali hazırda İngilizce dilinde değil ise).

8.2 Uluslararası Jüri, her bir Ulusal Yarışmadan araştırma aşamasına kabul edilen En İyi Altı Teklifi inceleyecektir. Uluslararası Jüri, Aralık 2018 tarihinden önce 2018 yılının Uluslararası Talihlilerini seçecektir.

9. İletişim

Yalnızca her bir ülkedeki En İyi Altı Teklif ile açıkça irtibata geçilecektir. Yalnızca Uluslararası Talihlilere ve Ulusal Talihlilere doğrudan bildirimde bulunulacaktır. HeidelbergCement, tekliflerinin kabul edilip edilmediğini tüm katılımcılara bildirmek için gerekli çabayı sarf edecektir.

10. Fikri Mülkiyet, Yayın Hakları, Üçüncü Şahısların Kişisel Verilerinin Korunması

10.1 Yarışmacılar, Yarışmaya katılmak için teklifte bulunarak tekliflerinin, projelerinin ve nihai raporlarının tüm öğelerinin aşağıdaki özellikleri taşıdığını açıkça beyan ve taahhüt etmektedirler:

(i) Orijinal eserlerdir;

(ii) Telif hakları, ticari markalar, teknik bilgiler, ticari sırlar veya patentler de dahil olmak üzere herhangi bir fikri mülkiyeti ya da herhangi bir kişinin mahremiyet ya da reklam hakkını veya üçüncü bir şahsın başka bir hakkını ihlal etmemektedir. Herhangi bir fikri mülkiyet ihlali, başkasına ait bir eserin kötüye kullanım veya emek hırsızlığı, ilgili kişinin derhal diskalifiye edilmesi ve Ödül alabilme imkanının ortadan kalkması ile sonuçlanacaktır;

(iii) Katılımcıların tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları Yarışmacılarda kalacak; ancak HeidelbergCement’e teslim edilen fiziksel ve elektronik öğeler HeidelbergCement’in mülkiyetine geçecek ve Yarışmadan sonra iade edilmeyecektir. Bu husus, işbu Hüküm ve Koşullar doğrultusunda herhangi bir nedenle diskalifiye edilen Proje Teklifleri, Proje Raporları veya diğer teklifler için de geçerlidir;

(iv) Yarışmacılar, teklif teslim ederek HeidelbergCement’e ve iştiraklerine Proje Tekliflerini, Proje Raporlarını ve diğer tekliflerini (ayrıca bu teklife dahil edilen tüm bilgileri), Yarışmacıya herhangi bir ücret ödemeksizin ve Jürinin Yarışmacıya Ulusal ya da Uluslararası ödülü vermesi haricinde HeidelbergCement’in ya da iştiraklerinin internet sitesinde yayınlama da dahil olmak üzere herhangi bir amaçla yayınlama, kullanma, kopyalama, değiştirme, dağıtma ve açıkça gösterme konusunda sınırsız bir hak ve izin vermektedirler;

(v) Tüm Yarışmacılar, HeidelbergCement’in ve iştiraklerinin tekliflerinde ve nihai araştırma projelerinde yer alan araştırma sonuçlarını HeidelbergCement’in herhangi bir ücret ödemeksizin kendi uygulamalarında kullanabileceğini kabul etmektedirler;

(vi) Yüklenen bilgi ve belgeler ve/veya teklif diğer şahısların kişisel verilerini içeriyorsa Yarışmacılar, tüm bu şahıslardan kişisel verilerinin tarafımızca işlenmesi için izin alınmasını sağlamakla yükümlü olacaklardır. Bu süreç, ilgili verilerin sunucularımızda depolanmasını, kamuya açıklanmaksızın Uluslararası ve Ulusal koordinatörler ile Ulusal ve Uluslararası Jüri üyeleri ile paylaşılmasını, internet sitemizin halka açık arşivinde depolanmasını ve yayınlanmasını içermektedir. Yarışmacılar, herhangi bir kişinin tarafımızdan bu yönde bir talepte bulunması halinde belirli bir bilgi ya da veriyi silmekle yükümlü olabileceğimizi kabul etmektedir. Kişisel veriler, şahısların kimliğini gösteren fotoğrafları da kapsamaktadır.

10.2 Yarışmacılar, internet sitesine yükledikleri tüm materyallerin virüslerden, kötü amaçlı yazılımlardan, casus yazılımlardan ve başkalarının sistemine zarar verebilen ya da mahremiyet kanunlarını ihlal eden benzer elektronik programlardan ari olacağını kabul etmektedirler.

10.3 Yarışmacılar, 10.2 sayılı Maddede belirtilen materyalleri kasıtlı olarak yüklemeleri nedeniyle meydana gelebilecek hasarlara karşı HeidelbergCement’i tazmin etmeyi ve zarar görmesini engellemeyi kabul etmektedirler.

11. Diskalifiye

11.1 İşbu Hüküm ve Koşulların diğer maddelerinin genel niteliği sınırlandırılmaksızın 5.3, 6.2, 6.3, 10.1 ve 10.2 sayılı Maddeler, herhangi bir Yarışmacının yarışmadan diskalifiye edilmesine yol açacak gerekçeleri içermektedir.

11.2 Yarışmacılar, Taşocağında herhangi bir çalışma başlatmadan önce saha yönetimi tarafından sahaya özgü bir sağlık ve güvenlik açıklaması yapılacaktır. Tüm Yarışmacılar, şirketin ilgili toplantıda yaptığı sahaya özgü sağlık ve güvenlik açıklamalarına uymayı kabul etmektedirler. Sağlık ve güvenlik kurallarına uymayan Yarışmacılar derhal diskalifiye edilecektir.

11.3 Doğrudan Yarışma ile ilgili olmayan hususlarda proje maliyetleri bakımından Maddi Katkıdan faydalanan Yarışmacılar, HeidelbergCement’in takdirine bağlı olarak diskalifiye edilecek ve yine HeidelbergCement’in takdiri doğrultusunda fonların tamamını ya da bir kısmını iade etmekle yükümlü olacaklardır.

11.4 Diskalifiye edilen bir Yarışmacı Ödülü alamaz.

11.5 Ödüllerin açıklandığı tarihi müteakip bir (1) yıl içerisinde yarışmadan diskalifiye edilmesini gerektirecek koşullara tabi olduğu saptanan bir Yarışmacı, HeidelbergCement’in takdiri doğrultusunda geriye dönük olarak diskalifiye edilebilir. Ödüllerin ya da diğer mükafatların geri alınması ve tüm Ödüller ile Maddi Katkıların iade edilmesi de bu kapsamda yer alabilir. HeidelbergCement, söz konusu hakkı tamamen kendi takdir yetkisine bağlı olarak kullanabilir.

12. Ödüller

12.1 Ulusal Talihliler, aşağıdaki para Ödüllerine hak kazanacaklardır:

Bilimsel Araştırma kategorisinde:

1. talihli: €5 000
2. talihli: €2 500

Sosyal Fayda kategorisinde:

1. talihli: €5 000
2. talihli: €2 500

12.2 Uluslararası Talihliler, kazandıkları Ulusal Ödüllerin yanı sıra aşağıdaki para Ödüllerine hak kazanacaklardır. Aşağıdaki kategorilerden her birine €10.000 Ödül verilecektir:

Biyoçeşitlilik Yönetimi
Habitat ve Türlerin Araştırması
Maden Saha Sınırlarının Ötesinde biyoçeşitlilik yönetimi
Biyoçeşitlilik ve Eğitim
Maden sahalarının ve yerel toplumların bir araya getirilmesi
Öğrenci sınıfı projesi (yalnızca ilkokul ve ortaokul öğrenciler için uygundur)

Büyük Ödül: En iyi projeye €30.000 Ödül verilecektir.

12.3 “Öğrenci Projesi” ödülünün verilmesi amacıyla tüm şahısların bir ilkokula veya ortaokula (ya da eşdeğeri) kayıtlı olması gerekmektedir. Ancak doktora adayları veya Üniversite profesörleri proje üzerinde çalışabilirler. Öğrenciler, öğretmenlerinden ve eğitmenlerinden rehberlik ve bildirim alabilirler; ancak tüm çalışma yalnızca öğrencilere ait olmalıdır. HeidelbergCement kendi takdir yetkisi doğrultusunda projenin ya da raporun öğrenciye ait olmadığını düşünürse ilgili öğrenci Ödülden mahrum kalacaktır.

12.4 Ulusal Ödül Koordinatörü, fonların nasıl dağıtılacağını belirlemek için talihliler ile işbirliği yapacaktır. Ulusal Yarışmanın resmi para birimi olarak Euro kullanmayan bir ülkede düzenlenmesi durumunda ilgili tutarlar yerel para birimine çevrilecektir.

12.5 Ödül tutarı, Yarışmacılara bildirimde bulunulduğu tarihi müteakip 2 ay içerisinde dağıtılacaktır.

13. Muhtelif Hükümler

13.1 HeidelbergCement, işbu Hüküm ve Koşullar uyarınca herhangi bir hak ve yükümlülüğü herhangi bir tek mülkiyetli bağlı kuruluşa devretme hakkını saklı tutmaktadır. HeidelbergCement, işbu Hüküm ve Koşullar kapsamındaki tasarruf yetkisinin tamamını veya bir kısmını gerçek kişilere ya da vekil sıfatıyla hareket eden kişilere devredebilir.  

13.2 Katılımcının küresel yerleşimli olmasına bakılmaksızın işbu Hüküm ve Koşullar, Ulusal Yarışmaların düzenlendiği ülkelerden ziyade Almanya Kanunlarına (Uluslararası Emtia Satış Sözleşmelerine yönelik BM Konvansiyonu) tabidir. Tüketici sıfatıyla hareket eden bir müşterinin bulunduğu ülkedeki kanun uyarınca zorunlu tüketici koruma mevzuatları bu durumdan etkilenmeyecektir. Tüketici, genellikle ticaret, iş veya mesleğinin dışındaki amaçlarla kanuni bir işlem gerçekleştiren her bir gerçek kişiyi ifade etmektedir.

14. Gizlilik

https://tr.quarrylifeaward.com/heidelbergcement-agnin-gizlilik-politikasi adresinden ulaşabileceğiniz Gizlilik Politikamız, işbu Hüküm ve Koşulların bir bölümünü oluşturmaktadır.